Tượng là quân tầm xa nên dễ dàng đối phó Chốt thông của đối phương bằng cách kiểm soát một trong những điểm trên đường đi của Chốt.

Tuy nhiên, khi đối phương còn một số Chốt thông thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn :(. Muốn ngăn chặn các Chốt đối phương phong cấp thì Tượng phải phối hợp chặt chẽ với Vua cùng màu để buộc đối phương chia điểm.

Dưới đây là một số ví dụ cờ tàn Tượng chống Chốt cần nhớ:

VÍ DỤ 1:

 

VÍ DỤ 2:

 

VÍ DỤ 3:

 

VÍ DỤ 4:

 

Khi Tốt của đối phương sắp phong cấp, bạn cần chọn:

  • Cách 1: Dùng Tượng kiểm soát ô phong cấp của Chốt.
  • Cách 2: Di chuyển Tượng đến ô phong cấp – chặn nước Phong cấp của chốt đối phương.

PHẦN BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài tập 1:

Bài tập 7:

Bài tập 2:

Bài tập 8:

Bài tập 3:

Bài tập 9:

Bài tập 4:

Bài tập 10:

Bài tập 5:

Bài tập 11:

Bài tập 6:

Bài tập 12: