PHẢN GHIM
Khi bị đòn ghim, để quân bị ghim có thể di chuyển được thì bên bị ghim cần tìm cách thoát ra khỏi thế giằng bằng cách che chắn hoặc đuổi quân đang giằng ra khỏi đường giằng.
THẾ CỜ MINH HỌA: Schatz – Giegold, 1928

# Trong Hình trên, Trắng đang có đòn ghim khá đẹp mắt Vua và Hậu đối phương.

Hãy xác định:

Quân ghim: …………………………………………………….

Quân bị ghim: ……………………………………………

Quân được che: ………………………………………….

# Đây là dạng đòn ghim gì? ………………………………

# Hãy tìm cách chơi tiếp cho Đen để có thể phản lại đòn ghim này?} *


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Topics #căn bản #chiến thuật #đòn ghim